Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry
(hallitus + STOPP)

Tanssiopisto Vinhan toimintaa ylläpitää Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry, joka vastaa oppilaitoksen hallinnosta. Yhdistys on perustettu Karkkilassa 25.9.2005 ja se on rekisteröity 5.1.2006. Opiston toimintaa johtaa rehtori. Rehtori ja opettajat muodostavat opettajakunnan, jonka tehtävänä on opetuksen lisäksi arvioida, suunnitella ja kehittää opetusta. Rehtori toimii opettajakunnan ja hallituksen välisenä tiedottajana. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu opiston aikuisoppilaita ja oppilaiden vanhempia.

Vuoden 2020 hallituksen kokoonpano on:
Puheenjohtaja: Suvi Koivuharju
Varapuheenjohtaja: Elisa Virva-Auvinen
Taloudenhoitaja: Satu Mononen
Sihteeri: Varpu Asiala
Muut hallituksen jäsenet: Susanna Hopeavirta, Marjaana Järviö, Maarit Lehtinen, Erja Merinen ja Laura Tallqvist

Mikäli haluat olla yhteydessä hallitukseen, ota yhteyttä rehtoriin: saara@vinha.net / 0400 244 916.

Seuraavasta linkistä saat lisätietoa jäseneksi liittymisestä ja kummitoiminnasta.
Yhdistyksen jäsenyys ja kummitoiminta

LUOTEIS-UUSIMAAN TANSSIYHDISTYS VINHAN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry. Yhdistyksen kotipaikka on Karkkila.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssiharrastusta sekä edistää ja kehittää tanssinopetusta Luoteis-Uudellamaalla.

Yhdistyksen päätoimintamuoto on taiteen perusopetuksesta säädetyn lain mukainen alle markkinahintainen tanssinopetus. Lisäksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta esitystoimintaa, kursseja, leirejä, kerhotoimintaa, koulutusta ja luentotilaisuuksia taiteiden alueilta.

Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla ja myyjäisillä sekä juhlia ja huvitapahtumia järjestämällä. Yhdistys vastaanottaa mahdollista kunnan tai valtion tukea tanssin perusopetuksen järjestämistä varten sekä muita lahjoituksia ja avustuksia. Yhdistys ei pyri voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosikokous päättää jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtaja, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Ellei säännöissä ole toisin määrätty yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11. Vuosikokous

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia

Jäsenyys 

https://www.lyyti.in/jasenyysvinha2020

Muutkin kuin Vinhan toiminnassa mukana olevat voivat liittyä jäseneksi ylläolevan linkin kautta. Pääsääntöisesti yhdistyksen jäseneksi liitytään lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä.

 • 20 euroa / henkilöjäsen
 •  
 • 30 euroa / perhejäsenet
 •  
 • 50 euroa / yhteisöjäsenet


Jäsenmaksu maksetaan liittymisen yhteydessä. Jäsenyys on voimassa vuoden 2020 loppuun, eikä velvoita mihinkään. Kaikki yhdistyksen jäsenet saavat kirjallisen kutsun yhdistyksen vuosikokoukseen keväällä 2021.

Tietosuojaselosteet

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Oppilasrekisterin tietosuojaseloste

Evästeet

Keräämme kolmansien osapuolien tarjoamien palvelujen avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijäseurannan ja analytiikan toteuttamiseksi palvelut voivat tallentaa omia evästeitään, sekä hyödyntää ja yhdistää tietoja, joita palvelu on kerännyt samasta kävijästä eri sivustoilla.

Lisätietoja kunkin palveluntarjoajan toiminnasta, kerättävistä tiedoista, evästeiden käytöstä ja tietosuojakäytännöistä voit lukea kyseisen palveluntarjoajan omalta sivustolta.

Sivustolla käytettävät palvelut

Käytämme sivustolla myös ulkopuolisia palveluita esimerkiksi markkinoinnin seuraamiseen ja palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Alla on lyhyet kuvaukset käyttämistämme ulkopuolisista palveluista. Suosittelemme, että tutustutte lisäksi palveluiden omiin tietosuojakäytäntöihin.

Google Analytics

Google Analytics on Googlen seurantatyökalu, joka kertoo muun muassa kuinka paljon sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivustolle. Käytämme Analyticsiä markkinoinnin ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet

Facebook ja Instagram

Sivustollemme on upotettu sisältöä Facebook- ja Instagram-sivuiltamme. Näiden upotusten omat toiminnot saattavat käyttää evästeitä.

Lisätietoja: Facebook

Lisätietoja: Instagram

Evästeiden hallinta

Voit poistaa olemassa olevat evästeet, sekä estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin olla esteenä sivuston asianmukaiselle toimimiselle.